Strona główna
środa, 22 października 2014 r.
imieniny obchodzą: Haliszka, Loda

Projekty edukacyjne

Strona główna » Dla ucznia » Projekty edukacyjne

wielkość tekstu:A | A | A

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych
w Gimnazjum w Ogrodzieńcu

 

opracowany na podstawie:

 

1)      ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046)

2)      ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

§ 1

1. Projekty realizowane są przez uczniów w dowolnej klasie .

§ 2

1.Czas trwania projektów powinien wynosić  max. 3 miesiące.

§ 3

1. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4

1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów        klasy I o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

2. Rodzicom przekazuje się informacje na pierwszym zebraniu w klasie I.

§ 5

1. W terminie do 30 września nauczyciele - opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę obszarów i  tematów  do   realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez

uczniów.

2. Informacje, o których mowa w ust.1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum , tablicy ogłoszeń i w bibliotece.

§ 6

1. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6.

3. W przypadku gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) wychowawca klasy  włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§ 7

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) czas realizacji projektu,

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

§ 8

1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

2. Nauczyciele niebędący opiekunami danego projektu są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

§ 9

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

2. Prezentacje projektów odbywać się będą zgodnie z kalendarium szkolnym w ostatnich 2 tygodniach roku szkolnego.

3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.

4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a) uczniowie danej klasy;

b) rodzice uczniów;

c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

 

§ 10

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a) sprawozdania z projektu

b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;

e) samoocenę uczniów.

3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

4. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

5. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w p.4.

§ 11

Niezależnie od oceny, o której mowa w § 8 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

a) osiągniętych celach;

b) mocnych i słabych stronach;

c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

§12

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

§13.

1. Każdy nauczyciel jest opiekunem projektu (max. 4 projektów).

2. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

3. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

4. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Największe zwierzęta, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi, płetwale błękitne, zostały niemal całkowicie wytrzebione przez człowieka. Przeprowadzone właśnie badania wykazały zadziwiająco ...

dalej
Ilość zdjęć: 447
dalej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu